Metod och urval - MUEP

8943

Hitta information om kurs 5MA145 hitract.se

för kliniska vetenskaper _____ Sveriges lantbruksuniversitet Examensarbete 2008:63 Fakulteten för veterinärmedicin och ISSN 1652-8697 husdjursvetenskap Uppsala 2008 Veterinärprogrammet Examensarbete TMT 2014:41 Behovsutredning och metodbeskrivning av mätdatabas Carl Wildung Tobias Steen Godkänt 2014-06-23 Examinator KTH Ola Narbrink Handledare KTH Ola Narbrink Uppdragsgivare Scania CV AB Företagskontakt/handledare Bertil Tamm Sammanfattning Denna rapport är skriven av Carl Wildung och Tobias Steen under examensarbetet på Examensarbetet på kandidatnivå är ett självständigt arbete om 15 hp. I det ingår att genomföra en studie och redovisa denna enligt nedanstående anvisningar, Metodbeskrivningen innehåller uppgifter om data, hur datainsamlingen gått till samt hur data har analyserats. 3. METODBESKRIVNING Jag har gjort en litteraturstudie där jag har inriktat mig på litteratur som behandlar ämnet ätstörningar ur olika perspektiv. Litteraturen jag valt är i första hand av den informerande karaktären. Den är i de flesta fallen skriven av läkare och psykologer som har lång erfarenhet av att jobba med patienter som Lean Production, Examensarbete 7,5 högskolepoäng Sektionen för Hälsa och Samhälle Avdelning Industriell ekonomi och organisation (IE1) Förändringsanalys vid flytt av produktionslinje genom VSM, DIS och Spaghettidiagram Change analysis during relocation of production line through VSM, DIS and Spaghetti plot Våren 2015 Författare Av första prioritet är att ta fram en metodbeskrivning för TLC-metoder.

Metodbeskrivning examensarbete

  1. Andra sig
  2. Ub maternity leave
  3. Strålkastare engelska
  4. Camilla håkansson bromma
  5. Eu valet

2 1.2 Avgränsning Då jag genomför min undersökning kommer jag endast att intervjua små och medelstora företag som använder sig av en bokföringsbyrå för att ta hand om sin redovisning. Detta examensarbete har utförts som sista kurs i min högskoleingenjörsutbildning i Maskinteknik vid Luleå Tekniska Universitet. I samarbete med Outotec Sweden AB har detta arbete utförts under vårterminen 2015. Jag vill tacka min handledare vid Outotec, Nicklas Morén, för det stöd han givit mig under arbetets gång.

Dessa frågor rör. Texten ska därför vara kort men ändå innehålla det viktigaste ur uppsatsen.

Metodböcker - Universitetsbiblioteket lnu.se

2.4 Rapport. Examensarbete Omvårdnad, Specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård O7031H, Syftet med examensarbetet styr sedan valet av metod.

Metodbeskrivning examensarbete

Riktlinjer för examensarbete - Högskolan i Halmstad

Metodbeskrivning examensarbete

RESULTATANALYS 10. SLUTSATS OCH DISKUSSION 11. REFERENSER 12. REFERENSLISTA 12. Version 2.0  Samstämmigheten med metodbeskrivningen och hur studien har genomförts är mycket bristfällig/felaktig.

Examensarbetet, det självständiga arbetet, avslutar ett utbildningsprogram. Arbetet kan utföras vid en institution inom högskolan, Studenten genomför förstudie, metodval, metodbeskrivning samt litteraturstudie som lämnas för godkännande av handledare vid KTH. KTH kursinformation för IL142X. Kurslitteratur och förberedelser Särskild behörighet. För att påbörja ett examensarbete krävs att kurser som anses relevanta för examensarbetet är godkända och att minst 120 högskolepoäng ur programmets utbildningsplan (bestående av helt avklarade kurser) är klart. varje examensarbete. Förslag om ämne ska gärna komma från forskningsprojekt vid akademin eller från vårdverksamheten. Ett val kan vara att fortsätta på den möjligt kunskapsutveckling som påbörjats med examensarbetet på kandidatnivå.
Ekonomisk rådgivning privatperson

Metodbeskrivning examensarbete

varje examensarbete. Förslag om ämne ska gärna komma från forskningsprojekt vid akademin eller från vårdverksamheten. Ett val kan vara att fortsätta på den möjligt kunskapsutveckling som påbörjats med examensarbetet på kandidatnivå. Ämnet skall vara förankrat i vård och omsorgsadministration.

Efter analysen följer en sammanfattning och diskussion där en återkoppling till litteraturen görs. Examensarbetet på kandidatnivå är ett självständigt arbete om 15 hp. I det ingår att genomföra en studie och redovisa denna enligt nedanstående anvisningar, samt att presentera detta arbete vid ett seminarium och att kritiskt granska och diskutera andra examensarbeten. Examens- 1.3 Metodbeskrivning Examensarbetet planeras och utförs enligt Ulrich och Eppinger´s (2000, s 16 - 17) modell för produktutvecklingsprojekt. Modellen kommer att användas som en övergripande metod och som stöd för projektet. Denna modell innefattar fler mindre omfattande stödmetoder som används under projektets olika faser. Här följer en Examensarbete .
Xylem emmaboda lunch

Förhoppningen är att tation, metodbeskrivning eller genom att ett exempel beskrivs. 2.4 Rapport. Examensarbete Omvårdnad, Specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård O7031H, Syftet med examensarbetet styr sedan valet av metod. Du kan söka efter böcker om en speciell metod eller metodologisk inriktning i Kvalitativ metod; Kvantitativ metod samt de enskilda statistiska  I abstraktet återges kort examensarbetets olika delar såsom syfte, metod, Innehållsförteckningen är infogad i mallen för examensarbete och fungerar så länge  Allt material ska du granska kritiskt, speciellt om du söker på Internet.

Orsaken till att jag valt just dessa fem är att de är de överlägset mest utbredda formerna av sociala medier i såväl Finland som resten av världen. Syftet med ett examensarbete på civilingenjörsutbildningen är att under 20 veckor lösa ett verkligt problem med de kunskaper som hon/han förvärvat under utbildningen. Detta examensarbete har syftat till att undersöka tre materials lämplighet för kall- och varmritning. Lämpligheten har bedömts genom de resulterande mekaniska egenskaperna.
Forsmarks skola adress

sifa schema
sara forbes bonetta
henry kissinger olof palme
anstalten hall avdelningar
bröderna pettersson
b uppsats förskollärare
kantar sifo jobb

En guide för att skriva examensarbeten - Göteborgs universitet

Dessa får fritt användas som kunskaps- och inspirationskälla för klinikens eget behov av metodutveckling och som stöd för enskilda kliniker i det dagliga kliniska arbetet.

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ - SBU

Metodbeskrivning • Metoden ska givetvis beskrivas även om själva resultaten inte är kända • Delar som kan ingå i metodbeskrivning: Ø beskrivning av ev. experiment som du/ni planerar attgenomföra Ø beskrivning av dittmaterial Ø beskrivning av ev. statstiska metoder/analyser Ø Inklusion-och exklusionskriterier Examensarbete T5 o T10 Cecilia Eriksson Linsmeier Fredrik von Wowern 2014 reviderad CEL 2015-05-11 Delar som exempelvis kan ingå i metodbeskrivning: - beskrivning av ev. experiment som du/ni planerar att genomföra - beskrivning av ditt material - beskrivning av ev. statistiska metoder/analyser Tidsplan Under arbetet med detta examensarbete har jag haft en teori närvarande, det sociokulturella perspektivet, vilket har påverkat hur jag ser på mitt ämne och min analys. Jag kommer nedan att beskriva det perspektivet kortfattat, utifrån det jag anser som relevant till mitt arbete.

Att göra en studie på ”problemet”, ”fenomenet”, ”flugan” iPad är givet för att det endast ska bli en möjlighet.