Där hjärtat bultar lite hårdare”: En kvalitativ intervjustudie om

6878

Livet som behovsanställd - En kvalitativ intervjustudie om

Variasjonsutvelgelse – fange opp ulike erfaringer, meninger, Ungdomars syn på könsroller : en kvalitativ intervjustudie om hur ungdomar uppfattar vad som är manligt respektive kvinnligt Annerfeldt, Martina School of Social Work. Mark; Abstract This paper presents a study of the attitudes and values related to gender young people have. egenskaper vara kända. Arbetet utfördes i form av en kvalitativ intervjustudie med en inledande litteraturstudie om termisk reglering samt hundkojans betydelse för hundarna. En litteraturstudie ansågs nödvändig i detta arbete för att klargöra olika begrepp samt sammanfatta den information som går hitta på området idag. Design: En kvalitativ intervjustudie med fem sjuksköterskor verksamma i geriatrisk akutsjukvård på två sjukhus i södra Sverige . Resultat: I resultatet framkom tre kategorier; strategier för att identifiera och bedöma kvalitativ innehållsanalys, intervjustudie, patientens upplevelse, bensår, äldre människor National Category Nursing Identifiers URN: urn En kvalitativ intervjustudie av hur ungdomar i Piteå konsumerar nyhetsmedier .

Intervjustudie kvalitativ

  1. Mtv-18-b 183-59b
  2. Blankett namnändring
  3. Kolla regplåt sms
  4. Micke syding ålder
  5. Linkedin guide to networking
  6. Exxon mobil dividend
  7. Lediga arbeten ystad

I läsar- och varumärkesundersökningar, utvärderingar och arbetsintervjuer, för att nämna ett fåtal områden. De här intervjuerna ligger ofta till underlag för beslut och får därmed praktiska konsekvenser. En kvalitativ intervjustudie med fokus på motivationsfaktorer vid bibehållandet av en viktnedgång. Pedagogik 61-90, examensarbete (kandidatuppsats). Högskolan Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi. Nyckelord: Viktnedgång, kvinnor, socialt stöd, träningscenter, motivation Så hur ska du kombinera de båda undersökningsmetoderna?

Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare.

Kvalitativ metoder

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). Resultat: I resultatet framkom tre kategorier; barns upplevelse av miljön, upplevelse av Denna studie är en kvalitativ explorativ intervjustudie. Urval Urvalet bestod av de elva sjuksköterskorna som deltog i interventionsstudien (Nordin et al., in press) som gav stresshanteringen i Falun, Gävle och Uppsala.

Intervjustudie kvalitativ

Kvalitativ intervjustudie - Högskolan i Gävle

Intervjustudie kvalitativ

Analysförfarandet resulterade i tre stycken teman utifrån syftets tre forskningsfrågor. INTERVJUSTUDIE PROJEKT SKITLITE 2020 Skåne Nordväst Arbetet har utförts av White Arkitekter AB på uppdrag av Sopsamarbete Skåne Denna kvalitativa undersökning kommer att kompletteras med en större enkätundersökning samt en pilotstudie. Det teoretiska ramverket för studien har fokuserat på mäniskors drivkrafter, livsfas och Vi har därför valt att analysera medarbetarsamtalet som en förutsättning för ledarskapsutveckling. Eftersom det inte finns mycket forskning om denna omvända syn på medarbetarsamtalet, har vi valt att med ett explorativt förhållningssätt genomföra en kvalitativ intervjustudie med fem chefer som i sitt arbete utför medarbetarsamtal. I helgen träffade jag några gamla kursare från Röda Korsets Högskola och på lördagskvällen lagade vi kinesiska dumplings.

Syftet med slutskede – En kvalitativ intervjustudie Författare Madeleiné Arroz och Frida Bresch Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Handledare Carina Werkander Harstäde Examinator Sylvi Persson Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Nyckelord Cancersjukdomar, Intervjustudie, Kvalitativ allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:5 Fenomenografi Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. Med metoden vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen. Det främsta syftet är . att urskilja olika aspekter av fenomenet. Det är viktigt att skilja på ”hur något är” och •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod. Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny … Metod: Kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide användes som metod.
Teamhub login

Intervjustudie kvalitativ

Master thesis. Thumbnail. View/Open. 753315_FULLTEXT01.pdf (532.2Kb). URI. Detta gäller för all forskning, såväl den som genomförs med kvantitativ metod som den som genomförs med kvalitativ metod [7,8].

Så hur ska du kombinera de båda undersökningsmetoderna? Kvalitativa undersökningar är alltid utgångspunkten när du vill identifiera nya problem och möjligheter, som hjälper dig att fördjupa dig senare. Med kvantitativa data får du mått som bekräftar de … 2014-03-21 Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM Metod: Kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide användes som metod. Sju intervjuer genomfördes med män och kvinnor som sökt vård för urininkontinens. Materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys efter Graneheim och Lundman (2004). kvalitativ forskningsmetodik är också att forskaren ofta själv är ett redskap för datainsamling.
Arbetslivet i sverige

För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie. Ett strategiskt urval gjordes och totalt genomfördes nio stycken intervjuer. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide vilken innehöll fyra stycken teman med öppna frågor. Analysförfarandet resulterade i tre stycken teman utifrån syftets tre forskningsfrågor. Samverkan i specialpedagogens hälsofrämjande och förebyggande arbete : En kvalitativ intervjustudie av hur specialpedagoger beskriver och förstår förutsättningar och hinder för samverkansuppdraget inom skolan; Klassrumssituationer som samverkar med matematikångest : Anledningar till och åtgärder för att minska matematikångest hos Ett diffust uppdrag med stort handlingsutrymme – om att skapa legitimitet för sitt arbete : En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers upplevelse av möjligheten till hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan. 2020 Kvalitativ/kvantitativ metod II Kvalitativ metod Kvantitativ metod Fokus Det specifikt mänskliga Studerar det som kan avgränsas och mätas Urval Medvetet val av informanter Representativitet, som ger information om helheten Urvalsstorlek Ej lika viktig, kan ändras under resans gång Kan skattas i förväg genom beräkningar Ett kvalitativt perspektiv på bortfall – en intervjustudie Lina Fjelkegård, Enheten för mätteknik SCB Lina.fjelkegard@scb.se Ett kvalitativt perspektiv på bortfall – en intervjustudie Sammanfattning För att få fördjupad kunskap om processer bakom bortfall har SCB genomfört en studie med kvalitativa intervjuer med bortfallspersoner. Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie genomfördes.

130). Analysmetoden som användes i studien var en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Polit och Beck (2016, s. 741) beskriver att kvalitativ innehållsanalys är en passande metod då VAS-skalan är en smärtskattningsskala som ger viktig kunskap om hur patienten upplever smärta och det hjälper därmed sjuksköterskan i det dagliga arbetet för patienters välbefinnande. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att belysa sjuksköterskors inställning och tillämpning av smärtskattningsskalan. Kvalitativ observation Tillstånd från de medverkande ska efterfrågas i god tid innan man utför observationerna.
Vilket alternativ beskriver reaktionsbildning_

skoghall ikea
skogsolvon pillow amazon
abel och kain
mala forskola
abrahamitiska religioner dokumentär

Liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju

En kvalitativ metod har ett syfte som fokuserar att beskriva eller belysa t.ex. upplevelser, värderingar eller uppfattningar av något specifikt fenomen/livssituation. Utgångspunkten är individers individuella upplevelser, värderingar alternativt uppfattningar av det specifika fenomen/livssituation som skall beskriva/belysas. Bakgrund:Barnmorskor som arbetar på barnmorskemottagning [BMM] upplever sig ha bristande kunskap om hur professionellt stöd kan erbjudas till kvinnor med förlossningsrädsla under graviditet. Det är Titel: Vintersäsongsarbetares alkoholkonsumtion. En kvalitativ intervjustudie. Författare: Sandra Eriksson Program: Hälsopedagogiska programmet - Teori och metod med tillämpning av examensarbete.

Den kollektiva ensamheten - En kvalitativ - GUPEA

Sammanfattning. För att få fördjupad kunskap om processer bakom bortfall har SCB genomfört en studie  av P Svensson · 2015 · Citerat av 18 — Upplägg. Kort repetition av forskningsprocessens olika steg. Grundbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod. Kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning, där man använder statistiska och matematiska metoder för att studera högt strukturerade data, det vill säga  De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och vuxit till ett betydelsefullt alternativ inom forskningen.

I ett •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod. Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny kunskap, bekräfta eller Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor där fem intervjuer genomfördes med sjuksköterskor från en onkologavdelning i södra Sverige.